• Phone: (+91) 9022 147 060
  • ddrcnagar@gmail.com

DISTRICT MANAGEMENT COMMITTEE

DISTRICT MANAGEMENT COMMITTEE

अ.क्र नियुक्त केलेले अधिकारी व अशासकीय सदस्य पद
01 जिल्हाधिकारी अध्यक्ष
02 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद अहमदनगर उपाध्यक्ष
03 अ ) जिल्हा शल्य चिकित्सक अहमदनगर
ब ) शिक्षणाधिकारी, जिल्हापरिषद अहमदनगर
क ) प्रकल्प संचालक , जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा , अहमदनगर
ड ) सहायक संचालक , कौशल्य रोजगार विकास व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र अहमदनगर
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
04 जिल्हा आरोग्य अधिकारी अहमदनगर सदस्य
05 महानगरपालिका यांचे प्रतिनिधी ,अहमदनगर सदस्य
06 स्वयंसेवी अशासकीय अपंग संस्थांचे पाच प्रतिनिधी
( प्रत्येक अपंग प्रवर्गातील उदा: मूकबधिर, अंध ,अस्तिव्यंग व मतिमंद )
1) श्री प्रशांत कारभारी ढाकणे मु ,पो. हातगाव तालुका. शेवगाव ,अहमदनगर
2) श्री कोंडीराम माळशिकारे तारवाडी , नेवासा ,अहमदनगर
3) डॉ शंकर शेळके प्रेमदन चौक, अहमदनगर


अशासकीय सदस्य
अशासकीय सदस्य
अशासकीय सदस्य
07 जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी , महानगरपालिका ,अहमदनगर सदस्य सचिव

Join Our Mission to Improve a Feature of persons with disabilities.